مراحل رنگ کردن اتاق خودرو در کارخانه سایپا و ایرانخودرو

۱- چربي زدايي (فسفاته):وقتي كه بدنه از سالن جوش بدنه به سالن رنگ وارد می شود از آنجايي كه ورق بدنه آلودگي هايي مثل چربي و روغن دارد و ب...

ادامه مطلب